Notre équipe

OekoSolve vit de la compétence et du potentiel d’innovation de son équipe. Nous serions ravis de vous connaître et de pouvoir collaborer avec vous !

Direction

Daniel Jud

Daniel Jud

Katrin Vetsch

Katrin Vetsch

Beat Müller

Beat Müller

Force de vente

Michel Revaz

Michel Revaz

Bernd Weishaar

Bernd Weishaar

Développement

Trpi Brzovic

Trpi Brzovic

Robert Meier

Robert Meier

Salvatore Grillo

Salvatore Grillo

Benjamin Koller

Benjamin Koller

Stefan Bürgin

Stefan Bürgin

Force de vente & développement Neviro

Rupert Kaindl

Rupert Kaindl

Service

Reto Thomann

Reto Thomann

Claudio Müller

Claudio Müller 

Wolfgang Weishaar

Marketing et Administration

Lina-Katharina Pfister

Lina-Katharina Pfister

Production

Alex Bevilacqua

Alex Bevilacqua

Henryk Wziejntek

Henryk Wzientek

Alen Stolnik

Alen Stolnik

Carmen Stalder

Carmen Stalder

Mirko Planta

Mirko Planta

Lutz Eichmann

Lutz Eichmann

Sandro Arena

Sandro Arena

Manuel Abolis

Manuel Abolis

Flavio Chao

Flavio Chao

Giuseppe De Giorgio

Giuseppe De Giorgio

Loredana De Giorgio

Loredana De Giorgio

Apprentis

Jasmin Franzi

Jasmin

Fabio John

Fabio John

Jeremy Hartmann

Jeremy Hartmann

Sina Schweyer

Sina Schweyer

Distribution Allemagne

Siegfried Gatterer

Siegfried Gatterer